foneFrame

foneFrame cell phone website templatefoneFrame là một khung điện thoại di động tạo ra các trang web cho điện thoại thông minh giống như Android và iPhone. foneFrame hiển thị HTML5, XML, RSS, SSI các tập tin như các trang web di động.

Sử dụng foneFrame để nhanh chóng wireframe một trang web di động mới. Chỉnh sửa bảng CSS phong cách cơ bản, kết hợp các công cụ khác như jQuery, Sencha, hoặc Phonegap.

Sử dụng foneFrame jumpstarts nỗ lực phát triển điện thoại di động của bạn bằng cách cung cấp một khuôn khổ mạnh mẽ. Sử dụng điều này như là một điểm khởi đầu, các công cụ khác như jQuery và Phonegap có thể được sử dụng cùng với foneFrame, giảm thời gian phát triển và bảo hiểm tiêu chuẩn phù hợp kết quả.

Creative Commons LicenseCác phiên bản miễn phí của foneFrame được phát hành theo Attribution Giấy phép Creative Commons 3.0 Chưa chuyển đổi (CC BY 3.0).

foneFrame logoPhiên bản đầy đủ của foneFrame tính năng phong cách bổ sung và các tùy chọn định dạng, bao gồm cả khả năng xuất bản XML và RSS tập tin như các trang điện thoại di động. Mua phiên bản đầy đủ trực tuyến cho chỉ $59.

Buy foneFrame:   Add to Cart   View Cart

foneFrame screenshots
click to view screenshots...

Nội dung trong HTML, định dạng trong CSS Các trang web được xây dựng với foneFrame tách các nội dung trình bày. Xem và cảm nhận của một trang có thể được sửa đổi bằng cách chỉnh sửa các bảng phong cách, với nội dung ảnh hưởng của trang. Người dùng được khuyến khích để chỉnh sửa các phong cách có sẵn hoặc tạo của riêng mình.

  • create a wide variety of page styles & formats
  • embed Google Maps & Google Calendars
  • build photo galleries with thumbnail navigation
  • format RSS & XML files as mobile web pages
  • display Server Side Includes (SSI) on smartphones
  • a library of buttons & icons (clear PNG files)
  • metadata & SEO breadcrumbs for search spiders baked right in
  • how-to’s on subdomains, non-HTML5 browser support, & more


foneFrame-1.0.2-free.zip 03sep11 37,700 bytes
  CRC32: 9a99c58e
  MD5: fada86581280998fd882ec69db6f6a69
  SHA-1: df66311ed7cd4fc4698e2e59c0490441a676b5e9

  change log  •  links  •  press release
mobile dev tools, this is only the beginning...